MotivatION

Thảo luận tình huống dẫn nhập, đọc tài liệu tham khảo và trả lời câu hỏi

LEcTURE

Học liệu bài giảng; Video tương tác.

INTERACTION

Case study; Hỏi đáp thảo luận trên hệ thống diễn đàn, help desk.

SUPPORT

Được hỗ trợ xuyên suốt trong quá trình học tập.

PRACTICE

Bài tập luyện tập trắc nghiệm; Project; Live session

EVALUATION

Bài tập trắc nghiệm; Project thực hành; Thi kết thúc học phần

CERTIFICATION

Chứng chỉ hoàn thành môn học, tốt nghiệp.